top of page

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

01. Technical Intern Training Program

การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค คือ...

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค อยู่ภายใต้ระบบ Technical Intern Training Program หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TITP ดำเนินงานโดย Japan International Training Cooperation Organization หรือเรียกย่อ ๆ ว่า JITCO เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาฝึกฝน พัฒนาทักษะที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาประเทศของตนเอง โดยมีองค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ (OTIT) เป็นผู้กำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้าไปฝึกงานในประเทศญีปุ่น

ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับ 1

มีระยะเวลา 1 ปี

เมื่อฝึกงานผ่านไปประมาณ 6-8 เดือน

จะมีการสอบวัดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน

เมื่อสอบผ่าน จะได้สถานะผู้ฝึกงานระดับ 2

ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับ 2

เพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี เป็น 3 ปี

เมื่อฝึกงานใกล้หมดสัญญาในปีที่ 3

จะมีการสอบวัดความรู้ที่ได้รับ

จากการฝึกงานอีกครั้ง

เมื่อสอบผ่าน จะได้สถานะผู้ฝึกงานระดับ 3

ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคระดับ 3

สามารถยื่นขอเพิ่มระยะเวลาฝึกงาน

ได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี

หรือเลือกเปลี่ยนประเภทการพำนัก

จากผู้ฝึกงาน เป็น แรงงานทักษะเฉพาะ

ซึ่งจะได้ระยะเวลาพำนักเพิ่มอีก 3-5 ปี

หากรวมระยะเวลาสูงสุดทั้งวีซ่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค
และวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะเข้าด้วยกันแล้ว
จะสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ราว ๆ 10 ปี

18.jpg

สาขาอาชีพที่ได้รับการรับรอง

สามารถตรวจสอบสาขาอาชีพที่ได้รับการรับรองได้จากตารางแสดงสาขาอาชีพผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและทักษะเฉพาะทาง ข้างล่างนี้

bottom of page